ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน 

พนักงานราชการ


ประกาศกรมประมง

หนังสือเวียนกรมประมง

 • หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1140 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1244 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1061 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1062 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1049 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง  สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1011 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (รายละเอียด)

 • หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 953 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดราชการบริหารกลาง (รายละเอียด)

 • แนวทางการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียด)

 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว67 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

 • แนวทางการวิเคราะห์ในการขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงานราชการระดับกอง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบพนักงานราชการ

 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว30 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 (รายละเอียด)
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว40 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 (รายละเอียด)
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว134 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ (รายละเอียด)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.

คู่มือเกี่ยวกับพนักงานราชการ

รวมคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

   กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ