ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน 

พนักงานราชการ


ประกาศกรมประมง

หนังสือเวียนกรมประมง

 • หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1140 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1244 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1061 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1062 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1049 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง  สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1011 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (รายละเอียด)

 • หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 953 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดราชการบริหารกลาง (รายละเอียด)

 • แนวทางการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียด)

 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว67 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

 • แนวทางการวิเคราะห์ในการขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงานราชการระดับกอง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบพนักงานราชการ

 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว30 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 (รายละเอียด)
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว40 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 (รายละเอียด)
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว134 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ (รายละเอียด)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.

คู่มือเกี่ยวกับพนักงานราชการ

รวมคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ...  3,442   การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏ...  3,174  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   2,777  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   2,354  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อ...  1,785  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่...  1,617  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...  1,288  พนักงานราชการเฉพาะกิจ   1,123  ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นก...  1,039  การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   895


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

   กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ