การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง 

ประชาสัมพันธ์


- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2937 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลำดับที่ 50-53, 55-59, 61, 63, 67-74 (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2938 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ลำดับสำรอง)
ลำดับที่ 75-79 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2939 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ลำดับที่ 84-110 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2940 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (ลำดับสำรอง)
ลำดับที่ 111-115 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/10386 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ลำดับที่ 3 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/10411 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ลำดับที่ 4 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2944 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
ลำดับที่ 1-5 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/10408-10410 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
ลำดับสำรอง ลำดับที่ 6-8 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/10387-10390 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ลำดับที่ 49-52 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/10391-10394 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ลำดับสำรอง ลำดับที่ 55, 57-58  (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2945 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลำดับที่ 1-10 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2946 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ลำดับที่ 1-40 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2947 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ (ลำดับสำรอง)
ลำดับที่ 41-45 (รายละเอียด)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในสังกัดกร...  3,075   การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง   2,254  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งน...  1,693  กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา   1,476  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  1,167  ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นก...  1,136  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับก...  973  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระ...  965  รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   896  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ด...  886


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ