ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง 2 ฉบับใหม่

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง 2 ฉบับใหม่ 

ประกาศกรมประมง


http://file.fisheries.go.th/f/a51b349e01/ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง

- ประกาศ อ.พ.ก. กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของกรมประมง (รายละเอียด)

- แบบคำร้องขอย้าย (เอกสารหมายเลข 1)

- แบบคำร้องขอโอน (เอกสารหมายเลข 2)

- แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 3)

- แบบแสดงความยินยอมขอย้าย หรือขอโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม (เอกสารหมายเลข 4)

- ประกาศ อ.พ.ก. กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของกรมประมง (รายละเอียด)

- เอกสารประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ระดับอาวุโส)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ...  3,507   การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏ...  3,195  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   2,788  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   2,391  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อ...  1,793  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่...  1,693  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...  1,289  พนักงานราชการเฉพาะกิจ   1,140  ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นก...  1,083  การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   903


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ