พื้นที่แหล่งน้ำจืด 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง