[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ 


ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ ของสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

ลำดับ อำเภอ อ่างเก็บน้ำ (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่) แหล่งน้ำธรรมชาติ (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่) ทำนบปลา กสช. (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่) แหล่งน้ำรวม (แห่ง) เนื้อที่รวม (ไร่)
1 เมืองเชียงราย 59 2,566 191 2,975 8 92 258 5,633
2 แม่สาย 5 151 76 916 0 0 81 1,067
3 เชียงแสน 29 859 121 7,029 0 0 150 7,888
4 แม่จัน 43 693 124 2,836 12 80 179 3,609
5 พาน 22 2,324 101 3,060 6 93 129 5,477
6 ป่าแดด 7 256 61 980 0 0 68 1,236
7 เทิง 1 3,977 153 2,775 11 106 165 6,858
8 เชียงของ 17 1,210 137 2,733 12 174 166 4,117
9 เวียงชัย 14 2,593 63 3,067 0 0 77 5,660
10 แม่สรวย 35 1,666 122 798 18 224 175 2,688
11 เวียงป่าเป้า 17 985 47 355 17 139 81 1,479
12 พญาเม็งราย 9 1,604 102 1,028 4 51 115 2,683
13 เวียงแก่น 14 433 26 70 0 0 40 503
14 ขุนตาล 4 348 112 1,957 0 0 116 2,305
15 แม่ลาว 15 654 39 374 2 55 56 1,083
16 เวียงเชียงรุ้ง 18 1,202 82 1,336 13 262 113 2,800
17 ดอยหลวง 13 250 78 1,280 0 0 91 1,530
18 แม่ฟ้าหลวง 12 406 9 13 0 0 21 419
รวม 334 22,177 1,644 33,582 103 1,276 2,081 57,035

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย