[2022-05-12] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว.. [2022-05-11] Fisherman market @chiangrai.. [2022-05-11] เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน แ.. [2022-04-19] พิธีบวงสรวงปลาบึก@บ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประจำปี 2565.. [2022-04-11] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย No Gift Policy “งดให้ งดรับ”.. [2022-03-21] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565.. [2022-03-04] ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจออนไลน์ ได้โปรดระมัดระวังประกาศขายหรือให้คำแนะนำเก.. [2022-02-16] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565.. [2022-02-06] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16-31 มกราคม 2565.. [2022-01-28] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป.. อ่านทั้งหมด 

การบูรณาการการปฏฺิบัติงานของ FC 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


การบูรณาการการปฏฺิบัติงานในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC)

 

1. การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC)

     - เดือน ตุลาคม 2564

     - เดือน พฤศจิกายน 2564

     - เดือน ธันวาคม 2564

     - เดือน มกราคม 2564

     - เดือน กุมภาพันธ์ 2564

     - เดือน มีนาคม 2564

     - เดือน เมษายน 2564  (ยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19)

     - เดือน พฤษภาคม 2564 (ยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19)

     - เดือน มิถุนายน 2564 (ยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19)

     - เดือน กรกฎาคม 2564 

 

2. กิจกรรมต่างๆ การบูรณาการการปฏฺิบัติงานในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC)

        2.1 กิจกรรมการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) 

               

               ประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ร่วมกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง ได้ระดมความคิดเห็น ความต้องการของประมงชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้เสีย ทำประชาพิจารณ์ กำหนดมาตรการ กฎ กติกา กำหนดแผนกิจกรรมของชุมชนประมง เพื่อเนินงานโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้ำ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านสวนดอก หมู่ 8 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย