รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปัตตานี


[2022-08-16] หน้าที่ความรับผิดชอบ.. [2021-08-04] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-01-27] รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปั.. [2021-01-23] กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. [2020-03-02] จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-02-20] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปัตตานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ด่านตรวจประมงปัตตานี ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่ถุกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่สนใจ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรุ้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 สร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี สร้างสมดุลระหว่างการทำงาน ภายใต้หลักคิด " คนสำราญ งานสำเร็จ "