วิสัยทัศน์-พันธกิจ 


วิสัยทัศน์ (กรมประมง)

"เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การประมงที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถ
ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ
ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

"We are FISHERIES"

F = Friendly หมายถึง เต็มไปด้วยความเป็นมิตร
I = Integrity ” มีคุณธรรม จริยธรรม
S = Smart ” มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง
H = Happiness ” มีความสุข
E = Enthusiasm ” มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
R = Responsibility ” มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ทำ
I = Intelligence ” มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม
E = Energy ” มีกำลังและพลังทุ่มเท
S = Simplicity ” มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย