ประวัติความเป็นมาด่านตรวจประมงปัตตานี


ประวัติความเป็นมาด่านตรวจประมงปัตตานี 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลพื้นฐานของด่านตรวจประมงปัตตานี

ประวัติความเป็นมาด่านตรวจประมงปัตตานี

ด่านตรวจประมงปัตตานีเป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมประมง จัดตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 มีประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน ดังนี้

          ปี พ.ศ. 2558 – 2563

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยได้มีการออกประกาศ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (Port In - Port Out Controlling Center) จำนวน 28 แห่งในจังหวัดชายทะเล และออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 10/2558 วางหลักการและจัดตั้งกลไกภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมง มิให้เป็นการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ซึ่งการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมง IUU มีการบูรณาการในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กองทัพเรือ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสมาคมประมงท้องถิ่น 22 จังหวัดชายทะเล

ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อนุมัติการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดตั้ง“กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต” ขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงปัตตานีเป็น "ด่านตรวจประมงปัตตานี"

       

ภารกิจของด่านตรวจประมงปัตตานี ประกอบด้วย

        1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                   1.1) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

                   1.2) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน

                   1.3) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        2. กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

                   2.1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิชาการ กฎหมาย มาตรการ นโยบาย และข้อมูล          ที่เกี่ยวข้องทางด้านการตรวจสอบเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และการควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

                   2.2) วางแผน พัฒนา รวบรวมข้อมูล โครงการ แผนงาน และงบประมาณของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

                   2.3) จัดทําแผนงานวิจัย ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยและประเมินผลงานวิจัย

                   2.4) พัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และการควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเกิดการเชื่อมโยงแผนงานและการปฏิบัติงาน

                   2.5) ประสานงานด้านการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ ความเสี่ยง กับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                   2.6) ติดตามประเมินผล ทวนสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน    ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

                   2.7) วิเคราะห์ความเสี่ยงการนำเข้าสัตว์น้ำ และร่วมกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบจากการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

                   2.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย    

        3. กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ    

                   3.1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ติดตาม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า นำออก นำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

                   3.2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการอนุญาต ตรวจสอบควบคุมการนำเข้า     นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้

                   3.3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   3.4) ประสาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมการนำเข้า      นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   3.5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ

                   3.6) สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ำจากการนำเข้า และทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ

                   3.7) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ผลการตรวจวิเคราะห์ผลการดำเนินคดี การร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก รวมถึงการควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตีกลับ  

                   3.8) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

        4. กลุ่มตรวจสอบเรือประมง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                 4.1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการตรวจสอบ การอนุญาต การรับรองในการเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และเรือประมงนอกน่านน้ำ

                 4.2) กำหนดมาตรการ และแนวทางในการดำเนินการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย

                 4.3) กำกับ ดูแลการตรวจสอบการเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย

                 4.4) ปรับปรุงฐานข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงให้เป็นปัจจุบัน

                 4.5) จัดทำแผนการตรวจสอบเรือประมง

                 4.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย        

        5. กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                   5.1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำขึ้นท่า ณ ท่าเทียบเรือประมง

                   5.2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสืบค้นที่มาของสัตว์น้ำที่ได้มาจากการทำการประมงของเรือประมงไทย ณ ท่าเทียบเรือประมง

                   5.3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง

                   5.4) กำหนดมาตรการ และแนวทางการรายงานการจับสัตว์น้ำของเรือประมงไทย

                   5.5) กำกับ ดูแลการดำเนินการของท่าเทียบเรือ และแพปลา ที่จดทะเบียนกับกรมประมง

                   5.6) ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลการจับสัตว์น้ำ หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ หนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ ตลอดจนชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่นำผ่านท่าเทียบเรือประมง

                   5.7) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลการรายงานการเทียบท่าและการขนถ่ายสัตว์น้ำของ    ท่าเทียบเรือให้เป็นปัจจุบัน

                   5.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

        6. กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                   1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการติดตามควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงของเรือประมงไทย ที่ทำการประมงทั้งในน่านน้ำไทย และนอกน่านน้ำไทย

                   2) วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล แนะนำ กำหนดวิธีการและพัฒนางานทางด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคมของกรมประมง รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินการทางด้านการสื่อสารของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

                   3) วิเคราะห์พฤติกรรมการทำการประมงของเรือประมงไทยที่ทำการประมงทั้งในน่านน้ำไทย และนอกน่านน้ำไทย

                   4) ทำหน้าที่ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤตต่างๆตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์

                   5) ถ่ายทอดคำสั่ง ข้อมูลข่าวสาร และภารกิจที่สำคัญจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคให้กับหน่วยงานของกรมประมง ทุกแห่งทั่วประเทศให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ประสานข้อมูลข่าวสารของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะ วิกฤตต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งในสภาวะปกติและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ภายในกรมประมง และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   6) ประสานงานและสื่อสารด้านข้อมูลข่าวสารและด้านความมั่นคงทางทะเลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเรือประมงที่ทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำไทย

                   7) ดำเนินการบังคับตามกฎหมายกรณีตรวจพบพฤติกรรมการทำการประมงของเรือประมงไทย ที่ครบองค์ประกอบความผิด

                   8) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการติดตั้งและแนวทางในการปฏิบัติระบบติดตามเรือประมงไทย

                   9) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบติดตามเรือประมงไทยให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน

                   10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

        1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน

                   แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

        2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง

                   แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง