จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”


[2022-08-16] หน้าที่ความรับผิดชอบ.. [2021-08-04] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-01-27] รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปั.. [2021-01-23] กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. [2020-03-02] จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-02-20] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” 


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี ได้จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี โดยมีนายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ผู้แทนประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยนายฟุรกอน หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมประมง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี และผู้ประกอบการเรือประมง/แพปลา จังหวัดปัตตานี ตลอดจนจัดทำบันทึกข้อตกลงในการร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้ส่งเสริม ผลักดัน และรณรงค์ให้ชาวประมงมีการจัดเก็บเศษภาชนะที่นำออกไป หรือเศษเครื่องมือประมงที่เกิดจากกิจกรรมประมง นำกลับคืนฝั่งทุกรอบทำการประมง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 100 คน