นางดวงแข อังศุภานิช

หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายฟุรกอน หาบหา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวแวคอลีเยาะ แวสะแลแม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายกอดัร คล่องแคล่ว

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวนันท์นภัส บุญละเอียด

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายกมลภพ มณีราช

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
    


นายธีรศักดิ์ กาญจนเพชร

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นางสาวซารีฮะห์ หะยีแยนา

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอมิตตา แตงวิเชียร

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายอัมรีย์ อีแต

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปนัดดา สินสมุทรโสภณ

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    


นายสุวิทย์ ณ รังษี

เจ้าหน้าที่สื่อสาร(พนักงานราชการ)
    


นายอับดุลเลาะมาน หะมะ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวปิ่นอนงค์ ชูสุทธิ์

เจ้าหน้าที่สุ่มสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นายณัฐวัฒน์ ดำแก้ว

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวนิโรสนา ศรีตุลาการ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงปัตตานี

 - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔    pipopattani94@gmail.com    ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   แฟนเพจ