นางดวงแข อังศุภานิช

หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี
    


นายฟุรกอน หาบหา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายภุชงค์ มรกฏ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเรณุมาศ สุขก่ำ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเกศกนก นพภาษี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายกมลภพ มณีราช

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ชำนาญงาน)
    


นายธีรศักดิ์ กาญจนเพชร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวซารีฮะห์ หะยีแยนา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอมิตตา แตงวิเชียร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอัมรีย์ อีแต

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุวิทย์ ณ รังษี

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นายอับดุลเลาะมาน หะมะ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นายณัฐวัฒน์ ดำแก้ว

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวนิโรสนา ศรีตุลาการ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นายอรูวัน เซ็ง

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงปัตตานี

 - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ /๐ ๗๓๔๑ ๔๒๑๓ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔    pipo-pattani@fisheries.go.th    ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   แฟนเพจ