บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปัตตานี
นายฟุรกอน หาบหา

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายกอดัร คล่องแคล่ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวแวคอลีเยาะ แวสะแลแม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกมลภพ มณีราช

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ชำนาญงาน)
    


นายธีรศักดิ์ กาญจนเพชร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวซารีฮะห์ หะยีแยนา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอมิตตา แตงวิเชียร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุวิทย์ ณ รังษี

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นายฐิติภัทร์ หะยีกาเจร์

เจ้าหน้าที่สุ่มสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศิริวรรณ นนทิกาล

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นายอับดุลเลาะมาน หะมะ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นายศิราวัตน์ แย้มทิม

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวอาริณี มูน๊ะ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวปิ่นอนงค์ ชูสุทธิ์

เจ้าหน้าที่สุ่มสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    


นายณัฐวัฒน์ ดำแก้ว

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวนิโรสนา ศรีตุลาการ

แม่บ้าน
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปัตตานี

 - ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔