ภารกิจ

ภารกิจ 

 เผยเเพร่: 2018-08-16  |  อ่าน: 596 ครั้ง

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการ และระบบการควบคุม/ตรวจสอบ การเข้าออกท่าเทียบเรือ และระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายในเขตและระหว่างเขต ตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.

2. ติดตามและเฝ้าระวังเรือประมงโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง

3. บริการรับคำขอแจ้งเข้า แจ้งออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย และนอกน่านน้ำไทย

4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเรือประมง เพื่อให้การเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5. อนุญาตให้เรือประมงออกทำการประมง

6. ตรวจสอบ กำกับการดำเนินงานของท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรม

7. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมง หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ หนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ รวมทั้งจำนวนของสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง โดยส่งรายงานตามระยะเวลาและวิธีการที่ประกาศกำหนด

8. ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมในการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตามและรับแจ้งเหตุให้เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตต่างๆ

9. ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการประมง ข่าวสารของทางราชการ ข่าวการแจ้งภัยพิบัติต่างๆ ข่าวการพยากรณ์อากาศ

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต2 สงขลา http://www4.fisheries.go.th/.../main/site2/pipo-songkhla

ครอบคลุมเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี และนราธิวาส