ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation)


[2022-08-16] หน้าที่ความรับผิดชอบ.. [2021-08-04] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-01-27] รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปั.. [2021-01-23] กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. [2020-03-02] จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-02-20] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) 


วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายฟุรกอน  หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี มอบหมายให้นายฟารีซี  มะหมัด ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of  Operation) ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  โดยนายพรศักดิ์  สังขพงศ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี