ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


3 กรกฎาคม 2560  นางบุษราคัม  หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลลำพะยา สำรวจข้อมูลโครงการส่งเสริมเกษตรฯผลผลิต ปี 2559  พร้อมได้เข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมฯ ปี 2560 ณ โรงเรียนวัดลำพะยา พบว่าปลามีการเจริญเติบโตดีมาก คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตปลายเดือนกค.นี้  จากนั้นได้เข้าพบปะเกษตรกรเพื่อเตรียมการประชุมกลุ่มเกษตรกรตำบลพร่อน ในการจัดทำSWOT และกำหนดยุทธศาสตร์ตำบลบ้านปลาร่วมกับสภาเกษตรกรยะลาและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  157  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ