ข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ ประจำปีพ.ศ.2563


ข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ ประจำปีพ.ศ.2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค