เรื่องน่ารู้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย


เรื่องน่ารู้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เรื่องน่ารู้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของไทยสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน