ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต


ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต สร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้าปัจจัยการผลิต เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ควบคุมปัจจัยการผลิตแต่ละประเภท รวมถึงแนวทางการเลือกซื้อ เลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง เพื่อลดปัญหายาสัตว์ตกค้างและสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเองสารดังกล่าวได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้