HOPE FOR THE BEST MOAC 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


HOPE ควบคู่กับวัฒนธรรมและค่านิยมของกรมประมง FISHERIES

HONESTY   มีคุณธรรม ... ซื่อสัตย์ เสมอภาค โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

OWNERSHIP   รับผิดชอบร่วมกัน ... มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

PROMPT TO CHANGE   พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ... พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยอมรับฟังความคิดเห็น

ESTABLISH   สร้างสรรค์ ... กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์