นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์

ประมงจังหวัดยะลา


โทร . 06-2242-0055

    


นายไพรัตน์ ขุนแสง

ประมงอำเภอเบตง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

โทร.06-3080-0022

    
นายสมศักดิ์ ศิริรักษ์

ประมงอำเภอบันนังสตา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

โทร.06-2242-3377

    
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปมณี

ประมงอำเภอรามัน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

โทร.06-2243-8844

    
นางสาวเยาวดี ศรีราม

ประมงอำเภอยะหา
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

โทร.06-3080-0033

    
นางบุษราคัม หมื่นสา

ประมงอำเภอเมืองยะลา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

โทร.06-3080-0011

    


นางอามีเน๊าะ มะหมัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

โทร.06-3080-7799

    
นายวริทธิ์ธร จันทนะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

โทร.063-080-0055

    
นางสาวพรกมล หนูจันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

โทร.098-671-6090

    


นางสาวขวัญชนก ขวัญเพ็ชร์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายประพัฒน์พงศ์ ทักษิณสัมพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจุฑารัตน์ เดชสงคราม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางจารุณี ประดิษฐ์สรรค์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายอุแกน แก้วหวาน

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวซัมซียะห์ สาเม๊าะ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายอาหามะ กายุ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายเทอดพงษ์ เพชรรัตน์

นักวิชาการประมง
    
นางสาวณัฐกมล แก่นบุญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายปรัชญา ปลอดทอง

เจ้าพนักงานประมง
    
นายชยากร มณี

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวรสรินทร์ สุวรรณชาตรี

นักวิชาการประมง
    


นายอนุกูล ลิขิตพงศากุล

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

 ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ