บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดยะลา




นายสมปอง แสงทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดยะลา
    


นายธนพล พันศรี

ประมงอำเภอเบตง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสมศักดิ์ ศิริรักษ์

ประมงอำเภอบันนังสตา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายโชติภณ ทองวิเศษ

ประมงอำเภอรามัน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวเยาวดี ศรีราม

ประมงอำเภอยะหา
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางบุษราคัม หมื่นสา

ประมงอำเภอเมืองยะลา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายสมปอง แสงทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวริทธิ์ธร จันทนะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวพรกมล หนูจันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางสุจิต ศิริรักษ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายศุภโชค เกื้ออรุณ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวจุฑารัตน์ เดชสงคราม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางจารุณี ประดิษฐ์สรรค์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายเด่นดวง ไหมสุข

พนักงานธุรการ ส 4
    


นายอุแกน แก้วหวาน

เจ้าพนักงานประมง
    
นายกีตาร์ บูละ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายอาหามะ กายุ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายเทอดพงษ์ เพชรรัตน์

นักวิชาการประมง
    
นางสาวณัฐกมล แก่นบุญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายปรัชญา ปลอดทอง

เจ้าพนักงานประมง
    
นายชยากร มณี

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวรสรินทร์ สุวรรณชาตรี

นักวิชาการประมง
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

 ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000