ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน


ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผังเมืองทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเวปไซต์ และแอปพลิเคชั่น บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียดข้อกำหนดการมช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองในพื้นที่ได้ ผ่านเวปไซต์ http://plludds.dpt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน ชื่อ Landuse Plan ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS รวมทั้งได้จัดทำช่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และงานบริการสำคัญ ผ่าน LINE Offical Account ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ชื่อ DPT Information