อบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

อบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-06-28  |   ข่าววันที่: 2017-06-28 |  อ่าน: 261 ครั้ง
 

27 มิถุนายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer ครั้งที่ 2 หลักสูตร การทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานบัญชีสหกรณ์ยะลา มาบรรยายให้ความรู้  เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การจัดการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการประกอบอาชีพ ทำให้สามารถวางแผนการใช้ต้นทุนในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมสาธิตการทำอาหารปลาแบบลดต้นทุนการผลิต โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาทำเป็นอาหาร   ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอกาบัง และอำเภอธารโต จังหวัดยะลา  


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,518)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,211) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (732) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (686) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (646) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (641) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (622) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (562) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (542) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (523) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (514) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (502) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (474) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (459) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (437) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (437) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (435) แบบฟอร์มคำขอ.. (429) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (413) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (404)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000