บทความสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา คือ อะไร ?

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา ดีอย่างไร ?

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา มีประโยชน์อย่างไร ?

ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่สนใจ คลิ๊กตามรูปภาพ!

            Infographic

รายละเอียดตาม...ประกาศ (คลิก)

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "พระราชาภิเษก ฉบับประชาชน" 

http://www.pr.moi.go.th/coronation2.htm

 

โครงการฯ ปี 61 คลิก!

ด้วยปัจจุบันโรคระบาดในกุ้งทะเลส่งผลกระทบกับการผลิตและเป็นต้นทุนแฝงในการเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จึงได้ดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1. โดยจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับจังหวัด ประกอบด้วย

- ประมงจังหวัด (ประธานคณะทำงาน)

- ผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (เลขานุการคณะทำงาน)

- ประมงอำเภอ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสถานี ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตัวแทนเกษตรกร และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย (คณะทำงาน)

2. จัดทำแนวทางข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งทะเล / เกณฑ์การประเมินสุขภาพลูกกุ้ง

3. จัดทำระบบรายงานการเกิดโรคสัตว์น้ำ 

ธนาคารปูม้า เพื่อ"คืนปูสู่ทะเลไทย" สามารถทำได้

และไม่ขัดต่อบทบัญญัติของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2526 

(link 1)(link 2)


ที่มา : บันทึกข้อความกองกฎหมาย กลุ่มกฎหมายและระเบียบ ที่ กษ 0502.2/3570 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ห้ามไม่ให้ทำการประมงปูมีไข่นอกกระดอง

 

สามารถดูรายละเอียดได้จาก 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง ห้ามทำการประมงปูมีไข่นอกกระดอ คลิก 

ตามที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลได้มีความประสงค์ให้กรมประมงประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้านั้น

ผลการพิจารณามีลายละเอียดตาม link นี้

 ผลการพิจารณา เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2561 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราด
ส่งวิทยากรให้ความรู้ แนะนำ ฝึกภาคปฏิบัติ และทบทวนความรู้การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แบบน้ำ และโปรไปโอติก
ให้แก่ตัวแทนของสหกรณ์กุ้งตราด จำกัด ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถผลิตจุลินทรีย์ปม.1 แบบน้ำ และโปรไบโอติก
สำหรับใช้ภายในฟาร์มเลี้ยงและสร้างรายได้โดยการจำหน่ายแก่สมาชิกในสหกรณ์และเกษตรกรผู้ที่สนใจ

 

เปิดจองชุดแรกเดือนสิงหาคมแล้ว
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด
โทร 039-524345
ไลน์ 089-2459450

ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย

โรคไวรัส ๕ ชนิดในกุ้งขาว

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม  2561    

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ปรับปรุงรูปแบบการกรอกข้อมูลในใบคำขออนุญาติในระบบ Fisheries Single Window (FSW) ใหม่

รายละเอียดตาม

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาติ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

Link ประกาศฯ

          

  •  บทความ
  • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2562 งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562 งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนเมษายน 2561 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมีนาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดอืนกุมภาพันธ์ 2562 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนธันวาคม 2561 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 งบทดลอง งวด1-13 งบทดลอง เดือนกันยายน 2561 งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561 งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561 งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2561 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 งบทดลอง เดือนเมษายน 2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 รายงานบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560
  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (917)  ประวัติความเป็นมา.. (684) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (493) การติดต่อ.. (448) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (433) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (426) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (257) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (256) ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560.. (218) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (198) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (188) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (170) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (163) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (163) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (142) ความรู้เรื่องหมึกกระดองก้นไหม้.. (141) ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซท์อยู่ระหว่างการพัฒนา .. (139) ประกวด "แปลงใหญ่สินค้าประมง".. (136) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.. (133) รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561.. (129)

    Copyright © 2016-2019 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000