ทำเนียบผู้บริหาร 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


              นับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน
ศูนย์ฯ มีรายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จำนวน 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1. นายพิชิต  ศรีมุกดา

หัวหน้าสถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดตราด

2530-2536

2. นายทรงสิทธิ์  ลิ้มสกุล

หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด

2536-2543

3. นายสันติ  สังข์ทอง

หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด

2544-2545

4. นายธวัช  ศรีวีระชัย

หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด

2545-2553

5. นายประจวบ  ลีรักษาเกียรติ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด

2553-2555

6. นายเกรียงศักดิ์  เผด็จภัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด

2555-2559

7. นายรัชกฤต  ตันวิไล

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

2559-2563

8. นางอรัญญา  อัศวอารีย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

2563-ปัจจุบัน