บุคลากรสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
นายรัชกฤต ตันวิไลย

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายกฤษดากร เหมเวช

เจ้าหน้าที่ดูแลงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวมิณฑิตา เจาะปาด

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานธุรการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางวัชรินทร์ ชัยสิน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินการบัญชี
(พนักงานการเงินและบัญชี)
    
นางวารุณี ศรีพระยา

เจ้าหน้าปฏิบัติงานการผลิตอาหารสัตว์วัยอ่อน
(พนักงานทั่วไป)
    


นายกวิน กลมกล่อม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวเบญจมาศ แดงประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฟาร์ม
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวปรีชยา อุดมโชคโภคิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฟาร์ม
(นักวิชาการประมง)
    
นายวนัสบดี นัยนิติกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฟาร์ม
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวศศิพร บวรสถิต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ
(นักวิทยาศาสตร์)
    
นางสาวนิตยา ไวนิพลี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการผลิตจุลินทรีย์
(นักวิชาการประมง)
    
นางจิตจุฑา วุฒิเมธี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ Phytoplankton
(นักวิชาการประมง)
    
นายพรเทพ พรประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิตลูกกุ้งทะเลและผลิตปูทะเล
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวพัชรินทร์ ปรีดาวัลย์

ปฏิบัติหน้าที่เพาะและขยายปลากลุ่มปลากะรัง
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวเกตกนก พรมพิลาศ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แบคทีเรีย
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายณัฐพงษ์ เมืองคำ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายสถาพร วินาถา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายณรงศักดิ์ ศรีสุขสกุล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิตลูกกุ้งทะเลและผลิตปูทะเล
(พนักงานห้องทดลอง)
    
นายไพโรจน์ มั่นใจ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิตลูกกุ้งทะเลและผลิตปูทะเล
(เจ้าพนักงานประมง)
    


นางสมถวิล อิ่มอุไร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินการบัญชี
(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
    
นางสาวธัญมาศ ขาวเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับส่งหนังสือ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นางสาวสุจิตรา บัวแก้ว

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    


นางวันดี สุวรรณวงค์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสาววาริน สวัสดิ์สุข

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แบคทีเรีย
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายณรงศักดิ์ ศิลาอาสน์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผลิตลูกปลากะพงขาวและเตรียมน้ำทะเล
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายอาณาจักร สุขกระจ่าง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิตลูกกุ้งทะเลและผลิตปูทะเล
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายชัชวาลย์ ผดุงผล


(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสาวสังข์วร ทองงาม


(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสาวนารี อานามวงษ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแล พ่อแม่พันธุ์ปลาสวยงาม
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายชวลิต เครือพิเศษ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผลิตลูกพันธุ์ปลาสวยงาม
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    

Copyright © 2016-2020 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

 205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000