นายมนตรี บัวบาล

นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางสาวสุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

    
นายกฤษดากร เหมเวช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้างานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

    
นางสาวมิณฑิตา เจาะปาด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

    
นางศันศนีย์ วิรัญโท

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

หัวหน้างานธุรการ

    


นางวัชรินทร์ ชัยสิน

พนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
    
นางวารุณี ศรีพระยา

พนักงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวปรีชยา อุดมโชคโภคิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนิติธร นัยนิติกุล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจิตจุฑา วุฒิเมธี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเบญจมาศ แดงประเสริฐ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายกวิน กลมกล่อม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนิตยา ไวนิพลี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพรเทพ พรประสิทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศศิพร บวรสถิตย์

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    


นายณัฐพงษ์ เมืองคำ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสถาพร วินาถา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไพโรจน์ มั่นใจ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเกตกนก พรมพิลาส

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวธัญมาศ ขาวเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสมถวิล อิ่มอุไร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวดารารัตน์ เมืองชล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นางสังข์วร ทองงาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอรพรรณ บุญโท

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชัชวาลย์ ผดุงผล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณรงค์ศักดิ์ ศิลาอาสน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอาณาจักร สุขกระจ่าง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชัชวาลย์ แก้วกันจร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววาริน สวัสดิ์สุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนารี อานามวงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสุขสกุล

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นายชวลิต เครือพิเศษ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

 205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000    tratcas@gmail.com   งานธุรการ : 0-3951-0946 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ : 0-3951-0945 ติดต่อซื้อลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ คุณกฤษดากร 092-7518261 คุณอาณาจักร 092-4108940   โทรสาร : 039-510946   แฟนเพจ