บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด
นางอรัญญา อัศวอารีย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

    
นายกฤษดากร เหมเวช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้างานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

    
นางสาวมิณฑิตา เจาะปาด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

    
นางศันศนีย์ วิรัญโท

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

หัวหน้างานธุรการ

    


นางวัชรินทร์ ชัยสิน

พนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
    
นางวารุณี ศรีพระยา

พนักงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)
    
นางสาวศศิพร บวรสถิตย์

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเบญจมาศ แดงประเสริฐ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายกวิน กลมกล่อม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปรีชยา อุดมโชคโภคิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนิติธร นัยนิติกุล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจิตจุฑา วุฒิเมธี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวนิตยา ไวนิพลี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพรเทพ พรประสิทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเกตกนก พรมพิลาส

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายณัฐพงษ์ เมืองคำ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสถาพร วินาถา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไพโรจน์ มั่นใจ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสังข์วร ทองงาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชัชวาลย์ ผดุงผล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณรงค์ศักดิ์ ศิลาอาสน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสุขสกุล

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    


นายชัชวาลย์ แก้วกันจร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววาริน สวัสดิ์สุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนารี อานามวงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอาณาจักร สุขกระจ่าง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชวลิต เครือพิเศษ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวธัญมาศ ขาวเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสมถวิล อิ่มอุไร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุจิตรา บัวแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

 205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000