บุคลากรสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
นายรัชกฤต ตันวิไลย

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายกวิน กลมกล่อม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวเบญจมาศ แดงประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฟาร์ม
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวปรีชยา อุดมโชคโภคิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฟาร์ม
(นักวิชาการประมง)
    
นายวนัสบดี นัยนิติกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฟาร์ม
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวศศิพร บวรสถิต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ
(นักวิทยาศาสตร์)
    
นางวันดี สุวรรณวงค์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสาวเกตกนก พรมพิลาศ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แบคทีเรีย
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นางสาววาริน สวัสดิ์สุข

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แบคทีเรีย
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสาวนิตยา ไวนิตพลี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการผลิตจุลินทรีย์
(นักวิชาการประมง)
    

Copyright © 2016-2019 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

 205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000