บุคลากรสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
นายรัชกฤต ตันวิไลย

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายกฤษดากร เหมเวช

เจ้าหน้าที่ดูแลงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายกวิน กลมกล่อม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวเบญจมาศ แดงประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฟาร์ม
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวปรีชยา อุดมโชคโภคิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฟาร์ม
(นักวิชาการประมง)
    
นายวนัสบดี นัยนิติกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฟาร์ม
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวศศิพร บวรสถิต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ
(นักวิทยาศาสตร์)
    
นางวันดี สุวรรณวงค์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสาวเกตกนก พรมพิลาศ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แบคทีเรีย
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นางสาววาริน สวัสดิ์สุข

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แบคทีเรีย
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสาวนิตยา ไวนิพลี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการผลิตจุลินทรีย์
(นักวิชาการประมง)
    
นายพรเทพ พรประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดูแลเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(นักวิชาการประมง)
    
นางจิตจุฑา วุฒิเมธี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องแลป
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวธัญมาศ ขาวเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบันทึกข้อมูล
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นางสาวนารี อานามวงษ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดูแลปลาสวยงาม
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายชวลิต เครือพิเศษ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดูแลปลาสวยงาม
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายชัชวาลย์ ผดุงผล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดูแลปลาสวยงาม
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสาวสังข์วร ทองงาม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดูแลปลาสวยงาม
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    

Copyright © 2016-2020 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

 205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000