หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เผยเเพร่: 2017-05-18  |  อ่าน: 433 ครั้ง


ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563
          1)  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และการจัดการฟาร์ม
    2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองทางวิชาการด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
     3) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตลอดจนผลกระทบและการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
     4) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
     5) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล  
      6) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล  
     7) ศึกษา วิจัย และทดลองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเลในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
     8) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
     9) กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเลให้เป็นไปตามกฏหมายหรือมาตรฐานที่กำหนด 
    10) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสถาน  แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
    11) ให้บริการ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำ สัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต รวมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล    และสาหร่ายทะเล
    12) กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
    13) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย