หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และการจัดการฟาร์ม

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

3. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตลอดจนผลกระทบและการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

5. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

6. ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

7. ศึกษา วิจัย และทดลองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเลในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

8. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

9. กำกับ ควบคุม ตรวจสอบติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งสัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเลให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่กำหนด

10. ให้บริการทางวิชากร ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

11. ให้บริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำ สัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต รวมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

12. กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย