หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เผยเเพร่: 2017-05-18  |  อ่าน: 267 ครั้ง

 

ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 1063/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตามคำสัง่กรมประมงที่ 883/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
       1)  ศึกษา วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในแหน่งประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยการสัตว์น้ำให้มีความสมดุลกับผลผลิต
    2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ำในแหล่งทำประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการรรับรองคุณภาพสัตว์น้ำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
    3) ศึกษา วิจัย พัฒนา และผลิตพันธุ์สัตว์เพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
    4) ศึกษา วิจัย ความเหมาะสมของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตไปสู่แหล่งประมงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลอย่างสูงสุดและยั่งยืน
    5) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ผลที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อตรวจสอบและประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
    6) ประเมินสภาวะทรัยากรสัตว์น้ำและการประมง จากการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อการใช้ประโยตน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืตลอดจนเปป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องและเหมาะสม
    7) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง และสัตว์น้ำทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือมาตรฐานสากล
    8) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำชายฝั่ง และสัตว์น้ำทะเล
    9) ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย