โควิด-19 ไม่ติดสัตว์น้ำ 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


โควิด-19 ไม่ติดสัตว์น้ำ ดังนั้นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทุกชนิดสามารถนำมาบริโภคได้ แต่ควรเลือกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานการรับรอง และควรนำไปปรุงสุกก่อนบริโภค

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20201224092752_1_file.pdf