สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบ สขร.1  สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   74   กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   74  กิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร    70  ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์)   65  โครงการอาหารกุ้งทะเลธงเขียวฯ   59  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร   56  การกำชับเรื่อง การใช้ยาและสารเคมี และวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง   55  ประกาศกรมประมง เจตจำนงสุจริตฯ และนโยบายการไม่รับของขวัญ   51  ประชุมจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให...  50  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)   48