รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด 

 ข้อมูลองค์กร  ผู้บริหาร  ทำเนียบผู้บริหารกรมประมง


 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดชุมพร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1

นายพงษ์  พันธุโยธิน   

พ.ศ.2478-2481

2

นายสอาด  กิจงาม      

พ.ศ.2481-2482

3

นายเลื่อน  อินทุวัตร    

พ.ศ.2482-2484

4

นายสันต์ บัณฑุกุล      

พ.ศ.2484-2487

5

นายสด   แดงเล็ก       

พ.ศ.2487-2494

6

นายธวัช รัตนพันธุ์      

พ.ศ.2494-2515

7

นายเผือด บุญทอง      

พ.ศ.2515-2516

8

นายเผชิญ ม่วงศิริกุล   

พ.ศ.2516-2521

9

นายสุชาติ สัจจชลพันธ์     

1 ตุลาคม 2521 - 1 ตุลาคม 2524

10

นายสุเทพ ชนิตรวงศ์        

1 ตุลาคม 2524 - 1 ตุลาคม 2526

11

นายอัมพร ฑิฆัมพรพงศ์       

1ตุลาคม 2526 - 1 ตุลาคม 2530

12

นายนิยม  คงทน                  

1 ตุลาคม 2530 - 16 ธันวาคม 2530

13

นายถวิล  พวงจินดา            

16 ธันวาคม 2530 - 11 กันยายน 2535

14

นายอดุลย์  เสนากัสป์            

1 ตุลาคม 2535 - 1 ตุลาคม 2540

15

นายไพศาล  จ๋วงพานิช        

1 ตุลาคม 2540 - 22 ตุลาคม 2542

16

นายสุธา  เภรีภาส  

1 พฤศจิกายน 2542 - 6 พฤศจิกายน 2543

17

นายธนวัฒน์  รัตนรักษ์         

6 พฤศจิกายน 2543 - 28 ธันวาคม 2544

18

นายภิญโญ  ไทยถาวร   

28 ธันวาคม 2544 - 26 กันยายน 2551

19

นายสุพจน์ จึงแย้มปิ่น           

26 กันยายน 2551 - 30 กันยายน 2552

20

นายมีศักดิ์  ภักดีคง              

19 พฤศจิกายน 2552 – 26 ตุลาคม 2555

21

นายสมยศ  สุขเจริญ

19 ธันวาคม 2555 - 30 กันยายน 2557

22

นายสายันต์  เอี่ยมรอด  

9 กุมภาพันธ์ 2558  - 2 กันยายน 2559

23

นายสิทธิสาร  ศรีชุมพวง

8 พฤษภาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

24

นายชวพจน์  นกหนู

13 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2565