สำนักงานประมงอำเภอหลังสวน  

 เจ้าหน้าที่  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ที่ตั้งสำนักงานประมงอำเภอหลังสวน

ที่ว่าการอำเภอหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

ประมงอำเภอ : นางสาววาริน  อ่วมเทศ โทรศัพท์ : 061-173-2727

ผู้ช่วยประมงอำเภอ   :   นายประภัทร์ ทองดี โทรศัพท์ : 085-307-2529