สำนักงานประมงอำเภอเมืองชุมพร  

 เจ้าหน้าที่  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ที่ตั้งสำนักงานประมงอำเภอเมืองชุมพร

ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร

ถนนปรมินทรมรรคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

ประมงอำเภอ : นายอาคม  ดำแดง โทรศัพท์ : 061-172-9111

ผู้ช่วยประมงอำเภอ : นางสาวสุรีรัตน์  ศรีสม โทรศัพท์ : 098-465-4615