รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 เดือนกันยายน 2565 (งวด 12) 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2565 (งวด 11) ปีงบประมาณ 2565 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2565 (งวด 10) ปีงบประมาณ 2565 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2565 (งวด 9) ปีงบประมาณ 2565 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2565 (งวด 8) ปีงบประมาณ 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสิรมอาชีพการประมง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ   74   ส่งมอบป้ายจุดเรียนรู้พร้อมปัจจัยการผลิต สนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่   66  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   60  ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์)   51  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3...  51  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร   48  กิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร    48  การกำชับเรื่อง การใช้ยาและสารเคมี และวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง   45  การประกวดเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับเขต ประจำ...  44  ประชุมจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให...  42