รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปีงบประมาณ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 เดือนกันยายน 2564 (งวด 12) 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 เดือนสิงหาคม 2564 (งวด 11) 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 เดือนกรกฏาคม 2564 (งวด 10) 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 เดือนมิถุนายน 2564 (งวด 9) 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 (งวด 8) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสิรมอาชีพการประมง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ   73   ส่งมอบป้ายจุดเรียนรู้พร้อมปัจจัยการผลิต สนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่   66  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   59  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3...  51  ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์)   50  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร   48  กิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร    48  การกำชับเรื่อง การใช้ยาและสารเคมี และวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง   45  การประกวดเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับเขต ประจำ...  44  ประชุมจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให...  42