กลุ่มกำหนดมาตรการด้านการประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ภารกิจของกลุ่มมาตรการด้านการประมง

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการทำการประมง และผู้ประกอบการประมง และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อกำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

2. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองสัตว์น้ำให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับข้อกำหนดเงื่อนไขในกฎหมาย ข้อตกลง และสนธิสัญญาต่าง ๆ

3. อนุญาตให้ทำการประมงเพื่อทดลองในทางวิชาการในที่จับสัตว์น้ำประเภทต่าง ๆ

4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด

5. ประสานงานให้คำปรึกษา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการกำการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย