ประชุมการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)


[2023-04-05] แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.. [2023-01-21] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณณมาส ศิริพิพัฒน์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง.. [2023-01-19] ประชุมการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเ.. [2023-01-19] ติดตามการดำเนินการบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้พระราชกำห.. [2023-01-19] การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ปร.. [2023-01-17] ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์กองบริหารจัดการทรัพยากรแ.. [2019-10-30] ฐานเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 77 จังหวัด.. [2019-10-17] รวมกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล (ประมงพื้นบ้าน).. [2019-10-02] ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอและการพิจารณาออ.. [2019-10-02] หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ  ห้องประชุม ป. ปลา ชั้น 1 อาคารตรวจการประมง กรมประมง
นายเชิดศักดิ์ ชูคง หัวหน้ากิจการแรงงานในภาคประมง เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) ร่วมกับ นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ ผู้แทนกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกระทรวงแรงงาน และผู้แทนมูลนิธิไอเจเอ็ม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้ทราบถึงผลการดำเนินการโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ และร่วมกันพิจารณารายละเอียดเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) ตามแบบฟอร์มสัมภาษณ์ SOP ของกระทรวงแรงงาน และกระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติการสัมภาษณ์คัดกรองแรงงานต่างด้าว
ในภาคประมงทะเล