กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา


กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

กระบวนงานในภารกิจ / ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา

1.การออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลาทะเล มีชีวิตสวยงามจากการเพาะเลี้ยง

2.กระบวนการออกหนังสือรับรองสัตว์น้ำ ที่มีได้อยู่ในบัญชีไซเตส (non-CITES) 

3.การออกหนังสือรับรองให้ส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร 

4.การออกใบอนุญาตให้นำเข้าส่งออกหรือให้นำผ่านตามมาตรา 23 หรือมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่าพ.ศ.2562 (สป.5) 

5.การออกใบอนุญาตให้นำเข้าส่งออกหรือให้นำผ่านตามมาตรา 23 หรือมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่าพ.ศ.2562 (สป.5) ผานระบบFisheries Single Window 

6.การออกหนังสืออนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าชนิดพันธุ์อื่นที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและมิใช่สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES(สป.6) 

7.การออกหนังสืออนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าชนิดพันธุ์อื่นที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและมิใช่สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES(สป.6) ผ่านระบบ Fisheries Single Window 

8.การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่เป็นสัตว์น้ำ (สป.9) 

9.การออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่า ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) 

10.การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15)