กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ภารกิจของกลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง

(1) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการทำการประมงทั้งน่านน้ำไทยและนอกน่านน้ำไทย เพื่อบริหารจัดการ ควบคุม และกำกับดูแลการทำการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการจดทะเบียนเรือชนถ่ายสัตว์น้ำ และจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องการออกใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลา และใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496

(3) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนเรือประมง การขอเปลี่ยนประเภทเรือ การดัดแปลงเรือ การขอโอนกรรมสิทธิ์ การขอทำลายเรือประมง กฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

(4) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการออกหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับการเพาะเลียงสัตว์น้ำควบคุมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522

(6) รวบรวมข้อมูลการอนุญาต ออกใบอนุญาต จดทะเบียน และนำเสนอคณะกรรมการ นโยบายการประมงแห่งชาติทุกเดือนหรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

(7) จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลเรือ ข้อมูลการอนุญาตการประมง ท่าเทียบเรือ ชาวประมง และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(8) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ และระเบียบสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนด

(9) ประสานให้คำปรึกษา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการขึ้นทะเบียน และการออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ 

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย