กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา


กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

 ภารกิจของกลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา

 1. ใบอนุญาตให้นำเข้าให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตามมาตรา 23 หรือมาตรา 24  แห่งพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (สป. 5)
 2. ใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน มาตรา 23 หรือมาตรา 24 แห่งพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (สป. 6)
 3. ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป. 9)
 4. ใบอนุญาตให้ค้าพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 11)
 5. ใบอนุญาตให้นำสัตว์น้ำเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป. 13)
 6. ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 15)
 7. ใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (สป.21)
 8. หนังสือรับรองเพื่อส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปราชอาณาจักร (ปท. 1)
 9. หนังสือรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่มิได้อยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์(CITES) (Non-CITES)
 10. หนังสือรับรองส่งเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร
 11. หนังสือรับรองฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย (พพม. 2)
 12. ใบอนุญาตการครอบครองสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์น้ำท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
 13. ใบรับรองนำเข้า ส่งออกสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ์อื่นนอกจากสัตว์ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม