นายพัฒนพงศ์ ชูแสง

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
    


นางสาวจริยา บุญช่วย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
<ว่าง>

หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรการด้านการประมง
    


<ว่าง>

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง
    
นายเชิดศักดิ์ ชูคง

หัวหน้ากลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง
    
นางวิกานดา พ่วงเจริญ

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ

รายละเอียด เลขที่ 50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  email  aquareg.dof@gmail.com  โทรศัพท์ +66 - 2562 - 0600 - 15 ต่อ 2113  FAX +66 - 2561 - 4689  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6