กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ภารกิจของกลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง

(1)ศึกษา วิเคราะห์การใช้แรงงานในเรือประมง กิจการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว

(2).ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ควรจะดำเนินการภายใต้มาตรา 83 ของพระราชกำหนดการประมง

(3)ควบคุม และตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำมิให้ทีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว

(4)ตรวจสอบ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมแรงงานบนเรือให้เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ

(5)จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการ

(6)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมา

(7)ดูแลระบบออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook)