กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

กระบวนงานในภารกิจ / ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง 

 

1.การออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว ที่มีใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง)