ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

กระบวนงานในภารกิจ / ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

1.กระบวนงานฝ่ายบริหารทั่วไป

 2.ด้านงานสารบรรณ 

 3.งานด้านบุคคล 

 4.งานพัสดุและครุภัณฑ์ 

 5.การเงินบัญชีและงบประมาณ