กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

กระบวนงานในภารกิจ / ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง

 

01       การออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

02       การออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน

03       การออกใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย

04       การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

05       การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงและการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

06       การออกหนังสือรับรองฯ

07       การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ

08       การจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

09       การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาและการออกใบอนุญาตให้กระทำการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา

10       กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง