โครงสร้าง ศพจ.ตราด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


โครงสร้างหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1.  ฝ่ายงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 

2. ฝ่ายงานตรวจสอบ

     - หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)   ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง

(๒)   วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๓)   ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

(๔)   ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕)   ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะ             เลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๖)   ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

(๗)   เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด

(๘)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายธุรการ

     - หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)   ตรวจสอบ  ควบคุม  กำกับ  งานอำนวยการ  งานอำนวยการ  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานบุคลากร  ควบคุมการใช้ การดูแลและบำรุงรักษารักษายานพาหนะ  งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

(๒)   วางแผน  พัฒนา  ติดตาม  รวบรวมข้อมูล  งานแผนงาน  และงบประมาณของหน่วยงาน

(๓)   ประสานานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย