ขั้นตอนการให้บริการตามภารกิจ 


(๑)  ขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

          ๑  ให้บริการทางวิชาการ

๑.๒ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง  ( ๒ นาที)

- รับเรื่องด้วยโทรศัพท์

- รับเรื่องด้วยตนเอง

- รับเรื่องทาง E-mail

- Inbox ทาง Facebookของศูนย์ฯ    

๒.๒ แก้ปัญหาทางการประมงให้คำแนะนำ  ( ๑๕  นาที)

- ให้คำแนะนำที่ผู้รับบริการเข้าใจพอใจ

 - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

- ตรวจประเมินโรค

- แจ้งผลการประเมินพร้อมให้คำแนะนำและแก้ไข

- ระยะเวลาผู้รับบริการพอใจและเข้าใจ    

๒. ให้บริการในการรับพันธุ์สัตว์น้ำ

๒.๑ ติดต่อขอรับพันธุ์สัตว์น้ำ  (๑ นาที)

๒.๒ ลำเลียงพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นรถ  (๑๐ - ๑๕ นาที)

๒.๓ เซ็นเอกสารรับพันธุ์สัตว์น้ำ  (๓ นาที)

๓. การให้บริการในการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

๓.๑ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับพันธุ์สัตว์น้ำตามที่มีการนัดหมาย

๓.๒ ติดต่อขอซื้อโดยมิได้นัดหมาย (ในกรณีที่ศูนย์ฯ มีปลาพร้อมจำหน่าย)

๓.๓ ระยะเวลาในการบรรจุพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๐ ถุง ใช้เวลา ๒๐ นาที

๓.๔ ระยะเวลาการชำระเงินค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ๓ นาที

๓.๕ ลำเลียงปลาขึ้นยานพาหนะ (๑๐ – ๑๕ นาที)

(๒) การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานโดยจัดลำดับ ก่อน-หลัง ดังนี้

๑. การให้บริการทางวิชาการ

  - ติดต่อด้วยตนเอง

- ติดต่อทางโทรศัพท์ (039-510963, 039-542118)

- E-Mail ( iftrat@gmail.com)

- Inbox Facebook (www.facebook.com/iftrat)

 ๒. การรับสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ

 - จะจัดลำดับการสนับสนุนตามวันที่หน่วยงานได้แจ้ง

- จะจัดให้ตามกิจกรรมวันสำคัญ

๓. การจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

- ลำดับการจองพันธุ์สัตว์น้ำ

(๑)  ขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

          ๑  ให้บริการทางวิชาการ

๑.๒ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง  ( ๒ นาที)

- รับเรื่องด้วยโทรศัพท์

- รับเรื่องด้วยตนเอง

- รับเรื่องทาง E-mail

- Inbox ทาง Facebookของศูนย์ฯ    

๒.๒ แก้ปัญหาทางการประมงให้คำแนะนำ  ( ๑๕  นาที)

- ให้คำแนะนำที่ผู้รับบริการเข้าใจพอใจ

 - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

- ตรวจประเมินโรค

- แจ้งผลการประเมินพร้อมให้คำแนะนำและแก้ไข

- ระยะเวลาผู้รับบริการพอใจและเข้าใจ    

๒. ให้บริการในการรับพันธุ์สัตว์น้ำ

๒.๑ ติดต่อขอรับพันธุ์สัตว์น้ำ  (๑ นาที)

๒.๒ ลำเลียงพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นรถ  (๑๐ - ๑๕ นาที)

๒.๓ เซ็นเอกสารรับพันธุ์สัตว์น้ำ  (๓ นาที)

๓. การให้บริการในการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

๓.๑ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับพันธุ์สัตว์น้ำตามที่มีการนัดหมาย

๓.๒ ติดต่อขอซื้อโดยมิได้นัดหมาย (ในกรณีที่ศูนย์ฯ มีปลาพร้อมจำหน่าย)

๓.๓ ระยะเวลาในการบรรจุพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๐ ถุง ใช้เวลา ๒๐ นาที

๓.๔ ระยะเวลาการชำระเงินค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ๓ นาที

๓.๕ ลำเลียงปลาขึ้นยานพาหนะ (๑๐ – ๑๕ นาที)

(๒) การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานโดยจัดลำดับ ก่อน-หลัง ดังนี้

๑. การให้บริการทางวิชาการ

  - ติดต่อด้วยตนเอง

- ติดต่อทางโทรศัพท์ (039-510963, 039-542118)

- E-Mail ( iftrat@gmail.com)

- Inbox Facebook (www.facebook.com/iftrat)

 ๒. การรับสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ

 - จะจัดลำดับการสนับสนุนตามวันที่หน่วยงานได้แจ้ง

- จะจัดให้ตามกิจกรรมวันสำคัญ

๓. การจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

- ลำดับการจองพันธุ์สัตว์น้ำ