ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 


ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

1. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ

2. ประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์

3. รับซอง/เปิดซอง

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ

5. พิจารณาเปิดซองสอบราคา

6. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์

7. จัดทำสัญญาซื้อขาย

8. ส่งมอบพัสดุ

9. ตรวจรับพัสดุ

10 จัดทำเอกสารเบิกจ่าย