มาตรฐานการให้บริการ 


๑. บริการทางด้านวิชาการ เป็นคำแนะนำ เอกสาร และดูงานที่ ศูนย์ฯ

๑.๑  การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด

- ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

- ขั้นตอนการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด

                - การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด

                - อัตราปล่อย

                - อาหารที่ใช้อนุบาล

                - ระยะเวลาในการอนุบาล

                - การรวบรวมลูกพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับจำหน่ายหรือลงบ่อเลี้ยง

     ๑.๒  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

                - ชนิดสัตว์น้ำที่เหมาะสมในการเลี้ยงแต่ละชนิด

                - การเตรียมบ่อและเตรียมน้ำก่อนปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

                - อัตราการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

                - อาหารและการให้อาหาร

                - โรคและการป้องกันรักษาโรค

                - การจับสัตว์น้ำเพื่อบริโภคหรือจำหน่าย

     ๑.๓ บริการด้านการวิเคราะห์น้ำ

                - ให้คำแนะนำในการเก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการส่งตรวจ

                - แจ้งผลวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพน้ำ

                        - ให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     ๑.๔ บริการทางด้านตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำจืด

- ให้คำแนะนำในการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำสำหรับการตรวจวิเคราะห์ 

- รับตัวอย่างสัตว์น้ำสังเกตความผิดปกติภายนอก

- ตรวจปรสิต จากผิวหนัง เกล็ด ครีบ และเหงือก ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

- ตรวจสอบอวัยวะภายใน

- แจ้งผลการตรวจ

- ให้คำแนะนำในการป้องกันและรักษา

  ๒. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ

      ๒.๑ รับเรื่องขอความอนุเคราะห์พันธุ์สัตว์น้ำ

     ๒.๒ ศูนย์ฯ ติดต่อกลับในวันเวลาที่นัดหมาย              

- จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่จะได้รับ

                - ยานพาหนะที่เหมาะสมกับการขนย้ายพันธุ์สัตว์น้ำ   

     ๒.๓ แจ้งรับพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อกำหนดวัน เวลา ที่นัดหมาย

     ๒.๔ ลำเลียงพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นรถ

     ๒.๕ ลงชื่อและรายละเอียดใบแบบฟอร์มรับพันธุ์สัตว์น้ำ

๓. การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

     เนื่องจากทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด  ได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายในกิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ให้ความสนใจและเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำเป็นจำนวนมากดังนั้นทางศูนย์ฯ จะรับจองพันธุ์สัตว์น้ำและจะจัดให้ตามคิวที่จองเมื่อถึงคิว จะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ติดต่อกลับไป  โทรสอบถามและสั่งจองลูกพันธุ์สัตว์น้ำได้ที่     โทร : 039-510963     โทรศัพท์ : 086-1080801