ประวัติความเป็นมา 


ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536  กรมประมงได้ขออนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยชื่อ  “หนองเกวียนหัก” ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อก่อสร้าง สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด และกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้กรมประมงใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวในเนื้อที่ 178 ไร่  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2537  และกรมประมงได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2537 มีการก่อสร้าง 23 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 22,580,000 บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่  5 ธันวาคม 2537  แล้วเสร็จส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2539  และได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด”