นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด
    


นายนิปุณ สระทองยอด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวธิติสุดา เคนลัง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวนฤมล สง่าเนตร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาววิไลวรรณ ลีลา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรวัฒน์ จิตรมั่น

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปวีณา วิรันทนา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นายบุญทัน อุ่มภูธร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายยุทธนา บัณฑิตเสถียร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนิพล บุญโส

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเกรียงศักดิ์ แก้วตาด

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายอรุณศักดิ์ ภิญโญยิ่ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสาโรจน์ ศรีขจร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรชัย การสมัคร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนโชค เหมาวนิค

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณรงค์ นานิคบุตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายบรรเจิด วรรณรัตน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาภรณ์ จีรานินทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววไลพร จารุพันธ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชวาลา แสวงหาทรัพย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประสาท เตี่ยวเบ๊

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายณัฐพงศ์ พรหมอริยกุล

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่้วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    


นางสาวเอื้อมพร พวงแก้ว

งานรักษาความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

 ที่ตั้ง 121 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเกวียนหัก ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000    ftrat@gmail   039-510963   039-510963   แฟนเพจ