ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ AQUADAPT-Mekong เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มความสามารถรับมือต่อการเปลี้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ AQUADAPT-Mekong เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มความสามารถรับมือต่อการเปลี้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ AQUADAPT-Mekong ให้แก่ นักวิชาการ เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มความสามารถของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น โดยการสรุปข้อมูลเป็น Infographic จำนวน 10 ฉบับ ซึ่งสามารถนำไปใช้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ?????

1. วิธีการลดความเสี่ยงโดยการตัดสินใจในการปล่อยลูกพันธ์ปลา

2. ปริมาณออกซิเจนรอบวันในบ่อเลี้ยงปลา

3. การแยกชั้นน้ำถาวรในช่วงฤดูร้อน

4. กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงปลาช่วงฤดูฝน

5. ขั้นตอนการเตรียมบ่อ

6. ก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

7. การตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำตลอด 24 ชั่วโมง Realtime ผ่านระบบ Internet of Things (IoT)

8. ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการตายหรือการเกิดโรคที่รุนแรงระหว่างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

9. ประเภทของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

10. ระบบหมุนเวียนน้ำอย่างง่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  142  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   107  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  91  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   88  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   86  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  82  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ