โครงการฝึกอบรม การพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 4 (อำเภอกรงปินัง)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


โครงการฝึกอบรม การพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 4 (อำเภอกรงปินัง) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมปอง เเสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมเปิดโครงการการพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 (อำเภอกรงปินัง) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และคุณภาพการผลิตสินค้าประมงน้ำจืดให้รองรับการแข่งขันด้านการตลาด และเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพให้ประชาชน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินค้าประมงน้ำจืด ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมีนายระเด่น สะมะเเอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  203   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  199  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    153  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   147  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   126  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  119  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   118  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ